Rekrutacja

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA COGITO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nasze przedszkole bierze udział w naborze  elektronicznym  prowadzonym przez Miasto Poznań.
Strona naboru: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 29.01.2020r.

KRYTERIA NABORU

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Kryteria rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 29.01.2020r. 

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić dostarczając stosowne dokumenty. Wszystkie, wraz z wnioskiem o przyjęciu dziecka, można będzie otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać je ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/.

Wniosek i załączniki na rok szkolny 2020/2021 można pobrać od dnia 10 marca 2020r. 

DEKLARACJE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do naszego przedszkola składają deklarację w celu potwierdzenia chęci kontynuowania edukacji w placówce.
Druki będą dostępne u nauczyciela w grupie. Deklaracje należy składać w sekretariacie przedszkola. Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

DRZWI OTWARTE